Algemene voorwaarden van Van Santen Netwerk B.V. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd aan de Nieuwemeerdijk 15 te (1171 NA) Badhoevedorp ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 34239839 ("Algemene Voorwaarden").

 

1    TOEPASSELIJKHEID

1.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Van Santen Netwerk B.V. ("wij" of "ons"), en u als onze wederpartij ("u" of "uw"), al onze aanbiedingen, uw bestellingen, en opdrachtsbevestigingen daaronder inbegrepen.

 

2    TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 

2.1    Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien u in wenst te gaan op een aanbieding, dan zullen wij hiertoe een opdrachtsbevestiging opstellen. Deze opdrachtsbevestiging vormt samen met de Algemene Voorwaarden de complete overeenkomst tussen u en ons ("Overeenkomst").

2.2    De Overeenkomst tussen u en ons komt tot stand door uw ondertekening van de opdrachtsbevestiging, of door uw uitvoering daarvan.

2.3    De Overeenkomst vormt de complete overeenkomst tussen u en ons en komt in de plaats van alle eerdere afspraken of andere communicatie omtrent het onderwerp van deze Overeenkomst. De algemene voorwaarden van u zijn niet van toepassing op de Overeenkomst en enige latere verwijzing komt geen werking toe. De Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd door een schriftelijk stuk dat rechtsgeldig door u en ons is ondertekend.

2.4    In geval van strijd tussen de opdrachtsbevestiging en de Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de opdrachtsbevestiging.

 

3    UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1    Ten aanzien van de werkzaamheden rust op ons een inspanningsverbintenis. Wij zullen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2    Indien in de opdrachtbevestiging (een) medewerker(s) met naam word(t)(en) genoemd, zullen wij ons inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende medewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst beschikbaar blijft (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Desondanks behouden wij ons het recht om dergelijke medewerkers te vervangen.

3.3    Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, hebben wij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. In dat geval zullen de algemene voorwaarden van die betreffende derde hebben te gelden voor het betreffende gedeelte van de Overeenkomst.

3.4    Als overeengekomen is dat de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, dan kunnen wij de uitvoering van onderdelen uit een volgende fase opschorten totdat u de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.5    Indien een wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zullen wij u hierover tevoren inlichten. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zullen wij daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van de prijs tot gevolg heeft.

 

4    MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

4.1    U draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan u redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het tijdig en correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ons worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, dan hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan u in rekening te brengen.

4.2    Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit, bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie, gegevens en bescheiden die aan ons ter beschikking zijn gesteld, ook als deze van derden afkomstig zijn.

 

5    LEVERINGSTERMIJN

5.1    De termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond hebben niet te gelden als fatale termijnen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient u ons derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

6    PRIJS

6.1    Alle prijzen staan vermeld in de aanbieding en/of opdrachtsbevestiging en zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

6.2    Wij zijn gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, indien na de totstandkoming van de Overeenkomst prijsbepalende factoren zijn gewijzigd.

 

7    BETALING

7.1    U dient zonder verrekening, inhouding, of opschorting te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten uw betalingsverplichting niet op.

7.2    Bij overschrijding van de onder 7.1 genoemde termijn, bent u van rechtswege in verzuim. Alle kosten van invordering komen ten laste van u. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom en rente. 

 

8    INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1    Wij behouden ons alle rechten van intellectuele eigendom voor die voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan wij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kunnen maken ("IE Rechten"). Wij verlenen u uitsluitend het niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht om de IE Rechten te gebruiken, zoals nader beschreven in de opdrachtsbevestiging.  

8.2    Met inachtneming van artikel 8.1, zijn alle door ons verstrekte stukken, uitsluitend bestemd om door u te worden gebruikt en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

8.3    U bent ermee bekend dat de stukken zoals genoemd in artikel 8.2 hebben te gelden als onze vertrouwelijke informatie, zoals bedoeld in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden.

8.4    Met inachtneming van artikel 8.1, worden wij op geen enkele wijze beperkt in het ontwikkelen, voor onszelf of voor anderen, van materialen en/of andere resultaten van de diensten, in tastbare of niet-tastbare vorm, die concurrerend of vergelijkbaar zijn met de diensten die onder de Overeenkomst aan u geleverd worden. Bovendien zal het ons vrij staan algemene kennis, kunde en ervaring en alle ideeën, concepten, knowhow en technieken  die vergaard, ontwikkeld of gebruikt zijn gedurende de verrichting van de diensten onder de Overeenkomst voor andere klanten te gebruiken.

8.5    Indien u en wij uitdrukkelijk zouden overeenkomen dat aan u IE Rechten worden overgedragen, dan blijven wij het recht houden om het resultaat van de Overeenkomst te gebruiken voor (niet-) commercieel (intern) gebruik en zelfpromotie.

8.6    Het is u niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.

 

9    OPZEGGING

9.1    Zowel u als wij kunnen de Overeenkomst te allen tijde per aangetekend schrijven tussentijds opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste 26 weken.

9.2    In geval van tussentijdse opzegging door u hebben wij naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden.

9.3    De Overeenkomst mag door ons direct worden beëindigd als u niet in staat bent om uw schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, u een schuldsanering treft, of om enige andere reden uw activiteiten staakt.

 

10    GEHEIMHOUDING

10.1    Zowel u als wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de Overeenkomst of uit andere bron is verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

11    KLACHTTERMIJNEN

11.1    Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door u binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ons.

 

12    AANSPRAKELIJKHEID

12.1    Tenzij enige schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van ons of ons leidinggevend personeel geldt het navolgende. Voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming of vrijwaring onder deze Overeenkomst, inbreuk op een garantie, onrechtmatige daad, of uit andere hoofde zijn wij uitsluitend aansprakelijk tot maximaal het laagste van de volgende bedragen:

a.    het bedrag van het honorarium dat door ons in het kader van de desbetreffende Overeenkomst heeft ontvangen van u.

b.    bij opdrachten met een langere looptijd: het honorarium over de laatste 6 maanden dat wij in het kader van de desbetreffende Overeenkomst hebben ontvangen van u; of,

c.    het bedrag dat maximaal door onze verzekering gedekt wordt.

12.2    Met inachtneming van de eerste zin van artikel 12.1 en in afwijking van enige tegengestelde bepaling in de Algemene Voorwaarden geldt dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor indirecte, of gevolgschade, waaronder: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van u, schade verband houdende met het gebruik van door u aan ons voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door u aan ons voorgeschreven toeleveranciers.

 

13    DIVERSEN

13.1    Al uw aanspraken jegens ons vervallen in ieder geval na 2 maanden nadat u bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop u uw aanspraak baseert.

13.2    Indien wegens strijd met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling op een bepaling in deze Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan; de overige bepalingen van Overeenkomst blijven onverminderd van kracht.

 

14    TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

14.1    Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2    Alle geschillen voortvloeiend uit, of verband houdend met de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan competente rechter van de rechtbank van Amsterdam.